Kontakt

Fakturačná adresa:
ABTEX s.r.o.
Jenisejská 10
040 12 Košice

Adresa prevádzky:
Rastislavova 68
040 01 Košice

IČO: 366 00 377
DIČ: 20 220 87 331
IČ DPH: SK 20 220 87 331

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Čslo účtu: 292 191 0796/1100
IBAN: SK 08 1100 0000 0029 2191 0796
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaná v obch. registri vedenom na Okresnom súde KE I. oddiel Sro. Pod číslom 17365/V

Kontrolný orgán Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj,
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1

Predajňa ABTEX
Rastislavova 68, Košice
+421 915 595 575
office@abtex.sk


Ing. Peter Hirjak
konateľ
+421 918 623 958
hirjak@abtex.sk

Ing. Mária Jurková
marketing
+421 907 808 005
marketing@abtex.sk