Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na facebookovom profile ABTEX.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže na webovej stránke  https://www.facebook.com/abtex.sk (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Septembrová súťaž

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: ABTEX s.r.o.
  Sídlo: Jenisejská 10, 040 12 Košice
  IČO:  36 600 377
  DIČ:  2022087331
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Košice I Vložka číslo:  17365/V
 1. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 12.09.2022 do 18.09.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je zaregistrovaná na internetovej stránke www.facebook.com (ďalej len „Stránka“), (ďalej len „Účastník“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu. Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora. 
 1. Podmienky účasti v Súťaži:
  Podmienkou účasti v Súťaži je zodpovedanie súťažnej otázky uverejnenej na webovej stránke https://www.facebook.com/abtex.sk, a to formou komentára. Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži. 
 1. Výhra
  Výhra v Súťaži sú nasledovné:  
  1. Batoh Wolfkin (Nortfinder)

  Namiesto výhry uvedenej v čl. 5. tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná na inú osobu.

  Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu. Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote. 
 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov – 1. víťaz na platforme Facebook

  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené pod príspevkom Súťaže na Facebooku. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 1. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 1. Ochrana osobných údajov
  Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracovávať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke www.abtex.sk a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný organizátorom.

  Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 1. Záverečné ustanovenia
  Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.
  Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosti Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Košiciach, dňa 9.9.2022